แปลบทสนทนาจีน 1 บทที่ 1

一课、你好。

陆雨平:力波,你好。
力波 :你好,陆雨平。

二课

力波 :林娜,你好吗?
林娜 :我很好, 你呢?
力波 :也很好。

บทเรียนที่ 1-1, สวัสดี

ลู่ยู่พิ้ง : ลิโป, สวัสดี
ลิโป : สวัสดี, ลู่ยู่พิ้ง

บทเรียนที่ 1-2

ลิโป : ลินน่า, คุณสบายดีไหม?
ลินน่า: ฉันสบายดี, คุณละ?
ลิโป : ก็สบายดี