แปลบทสนทนาจีน 1 บทที่ 1

一课、你好。 陆雨平:力波,你好。力波 :你好,陆雨平。 二课 力波 :林娜,你好吗?林娜 :我很好, 你呢?力波 :也很好。 บทเรียนที่ 1-1, สวัสดี ลู่ยู่พิ้ง : ลิโป, สวัสดีลิโป : สวัสดี, ลู่ยู่พิ้ง บทเรียนที่ 1-2 ลิโป : ลินน่า, คุณสบายดีไหม?ลินน่า: ฉันสบายดี, คุณละ?ลิโป : ก็สบายดี

kreangkrai supchid

October 6, 2020