Chinese on Engoo (3)

2022年5月22日晚上8点30分
我来猜猜看 = I’ll take a guess
wǒ lái cāi cāi kàn
我要试试 = I’ll try
wǒ lái shì shì
掌 = palm/hand
zhǎng
指 = point/finger
zhǐ
一張紙 = a paper
yī zhāng zhǐ
句子 = sentence
jùzi
猜 = guess
cāi
來自 = from
láizì
指教 = instruct/advice
zhǐjiào
请多多指教 = please advise
qǐng duōduō zhǐjiào
读,念 = read,study

老师:大家好!
学生们:老师好!
老师:上课之前