ออกแบบระบบ Receive Land

[ux_image id=”461″ lightbox=”true”]

ภาพรวมระบบ Receive-Land

เป็นระบบฝากขายที่ดิน ประกอบด้วย

  1. ส่วน Front-end Form
  2. ส่วน Back-end Dashboard

Front-end Form

เป็นส่วนที่ให้ ผู้ขายทำการกรอกข้อมูลฝากขายที่ดิน

โดยระบบจะเป็นแบบ html static จะเปลี่ยนเป็น server render ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าเยอะๆ (นายหน้า)
และ ระบบจะฝากไว้ที่ cloud flare ส่งข้อมูล form ด้วย API (Lane ฝากขาย Server)

ดังนั้น Front-end Form ไม่น่ายาก หรือ ติดอะไร

Back-end Dashboard

เป็นส่วนที่ให้ นายหน้าใช้งาน เพื่อดูระบบหลังบ้าน
web server และ API server อาจจะเลือก cloud สักเจ้านึง เช่น GCP, AWS, DO
framework ที่ใช้ต้องดูว่าจะเลือกใช้ภาษาอะไร มีให้เลือก มี nodeJS, golang, Java

database เลือก database relational เพราะ ตอนที่ฟัง requirement มีการแบ่งกลุ่มข้อมูลกันและใช้ relation เช่น ที่ดิน xyz ขายในจังหวัด abc หรือ เขต abc มีจำนวนการขายที่ดินเยอะสุด

ถ้าเราใช้ database document อย่าง mongoDB จะติดปัญหาการ aggregate ข้อมูล
ดังนั้น ออกแบบ database relational ดีๆ จะเหมาะกับงานนี้มากกว่า

ระบบจัดการ user จะใช้ Firebase ช่วย จะได้ไม่เหนื่อยในการออกแบบ และใช้ oAuth เพราะต้องการอำนวยความสะดวกให้นายหน้า