แก้ปัญหา EXPKEYSIG 172B5989FCD21EF8

เริ่มจาก sudo apt updateจะพบว่า key มัน expire นะ W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://cf-cli-debian-repo.s3.amazonaws.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 172B5989FCD21EF8 CF CLI Team cf-cli-eng@pivotal.ioW: Failed to fetch https://packages.cloudfoundry.org/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG […]

kreangkrai supchid

December 18, 2020